maandag 27 juli 2015

Gebruik Databank Octrooilicenties nog beperkt


Op 11 november 2014 lanceerde Octrooicentrum Nederland de Databank Octrooilicenties. Nu, 8 maanden later,  wordt de database nog niet heel intensief gebruikt, zoals hieronder blijkt.
 
Houders van een Nederlands octrooi of aanvragers van een Nederlands octrooi die een licentie op hun octrooi aan derden willen verlenen kunnen hun octrooi of octrooiaanvrage in deze databank laten registreren. Ook houders van een Europees octrooi dat in Nederland is gevalideerd kunnen via deze weg aan het publiek laten weten dat zij licentiebereid zijn. Uit de manier waarop deze databank is opgezet, kan geconcludeerd worden dat dit vooral een gratis service van Octrooicentrum Nederland is die octrooihouders / -aanvragers met licentiebereidheid aan potentiële licentienemers probeert te koppelen zonder verdere bijzondere rechten en plichten. Een soort van databank met technologie-contactadvertenties dus.
Zoals gemeld, de databank heeft voor de octrooihouders / -aanvragers en voor het publiek zo goed als geen rechtsgevolgen. Als octrooihouder / -aanvrager toon je je bereidheid, maar je bent niet verplicht een licentie te geven als iemand je voor een licentie benadert, zeker niet als je niet tot de gewenste deal kunt komen. En dit betekent ook dat iemand die via de databank een octrooihouder vindt er niet direct op mag rekenen dat hij ook de licentie kan verkrijgen. In een aantal Europese landen krijgen octrooihouders korting op de jaartaksen indien zij hun licentiebereidheid laten registreren, maar voor dit systeem is in Nederland niet gekozen.

De databank is nu zo'n 8 maanden online en het leek mij interessant eens te gaan zoeken in deze databank. Indien het trefwoord "*" ingetypt wordt verschijnen er 368 resultaten, waaruit ik concludeer dat er voor 368 octrooien/octrooiaanvragen de licentiebereidheid geregistreerd is. Op de website "feiten en cijfers over octrooien" blijkt dat er in Nederland zo'n 160.000 nog levende octrooirechten zijn - 368 lijkt daarbij in het niet te vallen.

De databank heeft ook voor de verschillende octrooien en octrooiaanvragen een technologiegebied geregistreerd. Vervolgens levert het zoeken op "*" per technologie het volgende aantal resultaten:


bouwkunde / infrastructuur75
chemie44
energie / milieu99
ICT / Telecommunicatie73
levensbehoeften / huishouding71
life science / biotechnologie33
processen en bewerkingen110
transport (middelen + voorzieningen)105

In sommige gebieden lijkt de licentiebereidheid beperkt, zoals in de chemie, life science en biotechnologie. Het wonderlijke is trouwens wel dat de som van deze getallen groter is dan 368 - waarschijnlijk worden sommige octrooien of octrooiaanvragen tot meerdere technologiegebieden gerekend.

Ik ben ook even door de lijst "energie / milieu" gelopen. Ik was nieuwsgierig naar de namen van de octrooihouders. Weinig namen deden een belletje rinkelen. Waarschijnlijk in hoofdzaak relatief kleine bedrijven - in ieder geval zo goed als geen bekende grote bedrijven. De naam "Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland" (ECN) kwam wel vaak voor in dat rijtje. Het specifiek zoeken op deze naam levert 50 resultaten. Klaarblijkelijk is de databank erg interessant voor een onderzoeksinstituut dat, in plaats van het verkopen van concrete producten, vooral technologie aan de man moet brengen. Veel van deze geregistreerde octrooien van ECN gaan over zonnecellen. Dus, mocht u zonnecellen gaan produceren en zoekt u naar technologie die u kunt licenseren: ga zoeken in de Databank Octrooilicenties, maar besef wel dat er nog duizenden andere octrooirechten die niet in de databank staan maar mogelijk wel relevant zijn voor het produceren (en verkopen) van zonnecellen.Foto "Solar Mosaic" van Scott Robinson verkregen via Flickr onder een CC-By 2.0 licentie  (foto is ongewijzigd).

maandag 13 juli 2015

Italië wil alsnog bij Unitary patent


Italië heeft de EU gevraagd om alsnog toe te treden tot het eenheidsoctrooi (unitary patent). Door deze stap is het waarschijnlijk dat eenheidsoctrooien ook in Italië zullen gelden.

Op dit moment had Italië een unieke positie ten opzichte van de andere de EU lidstaten. Aan de ene kant deed het niet mee met de samenwerking voor het eenheidsoctrooi. De Europese regelgeving over het eenheidsoctrooi had geen werking in Italië. Een eenheidsoctrooi zou dus ook niet van kracht zijn in Italië. Aan de andere kant had Italië wel de 'Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht' ondertekend. Dus een eengemaakt octrooigerecht (unified patent court) in Italië zou wel zeggingskracht hebben over eenheidsoctrooien.

Italië had problemen met het talenregime. Engels, Duits en Frans hebben in Europese octrooien een voorkeurspositie. Deze voorkeurspositie blijft ook bij het eenheidsoctrooi van kracht. Engels heeft zelfs een nog iets betere positie dan de andere talen. Spanje en Italië hadden hier tegen een procedure lopen bij het Hof van Justitie. Nadat de laatste zaak van Spanje verloren ging, heeft Italië nu de beslissing genomen om mee te doen met het eenheidsoctrooi.

Als het eenheidsoctrooi van start gaat zal het van kracht zijn in de EU landen die de overeenkomst geratificeerd hebben. Met één octrooi kan dan een groot deel van de EU markt beschermd worden. Op dit moment hebben al geratificeerd: Oostenrijk, België, Denemarken, Frankrijk, Luxemburg, Malta, en Zweden. Daar zal zeker nog de verplichte landen Duitsland en het Verenigd Koninkrijk bij komen. Ook Nederland is vergevorderd met de ratificatie.

Foto "Italy" van Moyan Brenn verkregen via Flickr onder een CC-By 2.0 licentie  (foto is ongewijzigd).


donderdag 9 juli 2015

Innovatiesubsidies worden samengevoegd: meer mogelijkheden voor start-ups

In de nieuwe regeling kunnen kosten voor apparatuur een korting op de loonbelasting geven

Minister Kamp schrijft in een brief aan de tweede kamer dat hij de innovatiesubsidies WBSO en RDA gaat samenvoegen.

Nederland kent drie fiscale subsidies voor innovatie: de WBSO, de RDA en de Innovatiebox. Nu is het zo dat de RDA en de Innovatiebox alleen voordelig zijn voor een bedrijf als er winst wordt gemaakt. Deze subsidies geven namelijk een korting over de belasting die over de winst wordt betaald. Start-ups hebben daarom vaak niet veel aan de RDA en de Innovatiebox omdat er in het opstart stadium vaak nog geen winst wordt gemaakt.

In de voorgenomen integratie van de RDA en de WBSO worden ze samengevoegd tot één fiscale regeling die wordt verrekend met de loonheffing. Daardoor is de het voor start-ups mogelijk om toch gebruik te maken van de RDA--ook als er nog geen winst wordt gemaakt.

De WBSA regeling maakt het goedkoper om mensen aan te nemen voor Speur en Ontwikkelingswerk (S&O). De RDA maakt het goedkoper om andere kosten te maken. Voorbeelden van kosten die onder de RDA kunnen vallen zijn: De aanschaf van (delen van) gebouwen waar S&O-werkzaamheden plaatsvinden en de aanschaf van apparatuur of instrumenten die specifiek bedoeld zijn voor speur- en ontwikkelingswerk.


Het kabinet ziet meer voordelen van de nieuwe samenvoeging. Een afdrachtvermindering op de loonbelasting kan voor een bedrijf eerder voordeel opleveren dan een korting op de winstbelasting. Hierdoor is minder kredietverlening nodig. Bovendien zal de regeling Nederland aantrekkelijker maken om onderzoek te laten uitvoeren.

Tot nu toe hadden de WBSO en de RDA regeling elk hun eigen 'entreekaartje': de WBSO beschikking en de RDA beschikking. In de nieuwe regeling is de RDA afgeschaft en daarmee ook de RDA beschikking. De WBSO beschikking geeft toegang tot de WBSO en RDA. Het was al zo dat de WBSO beschikking toegang gaf tot de Innovatiebox. Met de samenvoeging van de WBSO en de RDA geeft de WBSO dus toegang tot alle drie de fiscale instrumenten.

Overigens kan de innovatiebox ook gebruikt worden zonder WBSO beschikking, als het bedrijf octrooi heeft gekregen op zijn innovaties.


Photo by U.S. Army RDECOM obtained via Flickr under CC BY 2.0 license (no changes made).

Statcounter