woensdag 25 maart 2015

Weerstand tegen dure (geoctrooieerde) geneesmiddelen groeit


Op 21 mei 2014 heeft het Europees octrooibureau octrooi EP 2203462 B1 toegekend aan Gilead Pharmasset uit Californië. Claim 2 in het toegekende octrooi heeft betrekking op een compound aangeduid als sofosbuvir hetgeen het actieve bestandsdeel is van Sovaldi® dat al sinds 2013 op de markt is als geneesmiddel tegen Hepatitis C. Gebleken is dat het middel gemiddeld beter werkt tegen een Hepatitis C infectie dan de tot nu bestaande medicijnen. Gilead vraagt voor één behandeling (12 weken) een aanzienlijk bedrag, variërend van 25.000 tot 44.000 euro in de verschillende landen in de EU. Vanwege de hoge kosten is niet elke verzekeraar bereid het preparaat te vergoeden en dus is het niet geheel onverwacht dat patiënten en patiëntenorganisaties in het geweer zijn gekomen tegen deze ontwikkeling. Het steekt velen met name dat niet iedereen in aanmerking komt voor een behandeling met Sovaldi, ondanks dat het merendeel van de Hepatitis C patiënten daar mogelijk baat bij kan hebben.

Het is vervolgens ook niet verwonderlijk dat vorige maand, voordat de 9-maands oppositietermijn afliep voor het toegekende octrooi, maar liefst tien verschillende partijen oppositie hebben ingediend. Buiten de gebruikelijke aanvallen zoals uitbreiding onder Art 123(2) EPC, nieuwheid en inventiviteit hebben sommige betrekking op het onterecht inroepen van prioriteit vanwege gebreken aan de assignments. Enkele opposanten proberen op het gemoed van de oppositiedivisie te werken door argumenten te overleggen die stellen dat Gilead te ver is gegaan met de kosten die ze berekenen voor een behandeling met Sovaldi. Zo schrijft o.a. Médicins du Monde (O1) dat de prijs en de monopoliesituatie die door het octrooi is gegeven aan Gilead reden is dat alleen al in Europa honderdduizenden patiënten uitgesloten zijn van een behandeling met Sovaldi. Met andere woorden, het is mede dankzij het octrooi dat dergelijke bedragen gevraagd kunnen worden, en een dergelijke situatie is in de ogen van de opposant onwenselijk.

De frustratie bij Hepatitis C patiënten is begrijpelijk. Het is vooralsnog onduidelijk hoeveel de daadwerkelijke productiekosten van de actieve stof en het geneesmiddel zijn. Daarover zal Gilead niet snel duidelijkheid verschaffen, maar gezien de redelijk eenvoudige structuur van de chemische stof zal dit waarschijnlijk geen rocket science zijn. Opvallend is verder dat de aanvrage voor het octrooi is ingediend in 2008 en dat het middel al in 2013 op de markt kwam, hetgeen duidt op een vrij vlotte authorisatieprocedure voor zover het gaat om het vermarkten van de compound zelf en de behandeling van Hepatitis C. Gilead heeft dus van 2013 tot 2028 de tijd om de ontwikkelingskosten (en productiekosten) terug te verdienen. Gezien de grootte van de populatie aan Hepatitis C lijders en gezien de nu gevraagde prijs voor een behandeling is het de vraag of Gilead hiermee niet zijn eigen glazen zal ingooien en daarbij niet ook indirect schade berokkent aan het octrooisysteem, dat door dit soort prijsstellingen mogelijk een steeds slechtere naam krijgt. Dat kan nimmer de bedoeling zijn van big pharma die juist baat heeft bij een goed werkend octrooisysteem en een positieve uitstraling daarvan naar de buitenwereld. Een octrooi geeft een uitsluitend recht om anderen te verbieden het geclaimde te produceren, te verkopen, etc. maar geeft niet automatisch het recht om te ver te gaan in het plakken van een prijskaartje op het geoctrooieerde product. Een goede balans zou voor iedereen goed zijn.

dinsdag 24 maart 2015

Seminar Innovatiemanagement vanuit een octrooi, fiscaal en technologisch perspectief


Tegema
DeltaPatents
Baker Tilly Berk


Tegema, DeltaPatents en Baker Tilly Berk,  organiseren op 21 mei 2015 om 16.00 uur een seminar Innovatiemanagement.

 Innovatiemanagement wordt bekeken vanuit een octrooibeschermings-, fiscale- en technologische invalshoek. Octrooibescherming kan van belang zijn voor uw bedrijf. Naast het claimen van alle fiscale faciliteiten zoals de innovatiebox en de research & development aftrek op uw activiteiten is  er meer mogelijk dan u wellicht denkt. Technologie Roadmapping speelt daarbij een belangrijke rol. DeltaPatents, Baker Tilly Berk en TEGEMA nemen u mee in deze wereld. Aan de hand van praktische voorbeelden en advies gaat u zien dat fictie werkelijkheid kan worden. Een evenement dat R&D directeuren/managers en andere geïnteresseerden niet mogen missen!

Technologie Roadmap

De Brainportregio kenmerkt zich door nauwe samenwerking in ontwikkelingsconsortia. Voorwaarden voor samenwerking zijn onderlinge complementariteit en onderscheidend vermogen. Daarom is het belangrijk dat bedrijven niet allemaal tegelijk aan dezelfde technologieën werken. Roadmapping heeft zijn intrede gedaan en kan daarbij ondersteunen. Een bedrijf dat investeert in zijn eigen Technologie Roadmap kan aanspraak maken op fiscale stimuleringsregelingen, zoals de innovatiebox. Het vastleggen van intellectuele eigendomsrechten kan hierbij van belang zijn, zelfs indien ontwikkelingen in opdracht van derden wordt uitgevoerd.

Octrooibescherming

Veel bedrijven zijn skeptisch ten aanzien van octrooibescherming vanwege de gerelateerde kosten, of omdat men het al jaren zonder doet of de baten niet kent. De baten lijken vaak niet op te wegen tegen de kosten. Maar wat als uw concurrenten wél hun innovaties beschermen en uw bedrijf niet? Wat zijn dan de risico’s voor uw bedrijf? Octrooien kunnen de winstgevendheid van bedrijven doen toenemen door een innovatieve uitstraling, een groter marktaandeel waarborgen of inkomsten uit licenties genereren. Het is daarom niet zozeer de vraag of uw bedrijf zijn innovaties wel of niet moet beschermen. De werkelijk belangrijke vraag is of uw bedrijf er goed over heeft nagedacht vanuit de kosten/batenanalyse en het risico-perspectief.


Fiscale faciliteiten ter bevordering van innovatie

De Nederlandse overheid heeft zich ten doel gesteld om in 2020 tot de mondiale top vijf van kenniseconomieën te behoren. Daarom zijn er diverse fiscale regelingen geïntroduceerd om ontwikkeling binnen ondernemend Nederland te stimuleren, waarbij de focus ligt op technische innovaties.  Zo kan de RDA-regeling leiden tot een aftrek van 40% over de kosten en investeringen voor R&D-activiteiten. Daarnaast kunnen bedrijven die speur- en ontwikkelingswerk verrichten een korting claimen op de af te dragen loonheffing op de loonkosten op basis van de WBSO. Deze WBSO-regeling vormt tevens het toegangskaartje tot de Innovatiebox, waardoor over de winsten geen 20-25% vennootschapsbelasting hoeft te worden betaald, maar slechts 5%. Zeker een combinatie van deze regelingen levert een serieuze belastingkorting op!

Waar en wanneer?

U bent van harte welkom bij Tegema, Science Eindhoven Park 5080 te Son, op 21 mei 2015 om 16.00 uur. Aanmelden voor dit seminar kan bij info@deltapatents.com

dinsdag 17 maart 2015

Van Gijzel pleit voor samenwerking bedrijven in nieuw octrooibureauBrainport Innovatie Campus

Burgemeester Rob van Gijzel van Eindhoven pleit voor een nieuw octrooibureau dat zijn deuren zou moeten openen op de nieuwe Brainport Industrie Campus, de 'BIC'. 

De BIC is beschreven als een toekomstdroom waar alle collega’s en concurrenten om de hoek in de Nederlandse maakindustrie moeten komen. Nog niet zo lang geleden is Eindhoven door het zakenblad Forbes uitgeroepen tot de meest innovatieve stad ter wereld. De Brainport Industrie Campus kan er voor zorgen dat het Eindhoven een innovatief centrum blijft.

Naast de bedrijven zelf zouden er ook nieuwe samenwerkingsvormen moeten komen; Bijvoorbeeld door cleanrooms en onderzoeksfaciliteiten te delen. In een speech op het octrooicentrum stelde burgemeester Van Gijzel voor dat daar ook een apart BIC-octrooibureau bij zou moeten komen.


Het BIC-octrooibureau zou het MKB werk uit handen moeten nemen op gebied van octrooien door octrooien gezamenlijk te realiseren. Van  Gijzel zegt zelf: "Ik weet niet hoe het eruit moet gaan zien, maar zie het als een samenwerking tussen Brainport, de gemeente en de bedrijven zelf."

Samenwerking tussen bedrijven op octrooigebied kan inderdaad een heikel punt zijn. Voordat een samenwerking van start gaat wordt vaak vergeten om goede afspraken te maken over het intellectueel eigendom. Bijvoorbeeld, wie wordt de eigenaar van het nieuwe octrooi en wie gaat de octrooiprocedure betalen. 

Daarnaast moeten er tijdens het leven van een octrooi beslissingen genomen worden. In welke vorm kan het octrooi verleend worden? Gaan we door met deze aanvrage? Verlenen we licenties, en zo ja, onder welke voorwaarden. Samenwerkingen die op technisch gebied goed verliepen kunnen in de juridische procedure een stuk stroever blijken.

Wellicht kan het BIC-octrooibureau een bijdrage leveren aan informatie op dit gebied.

Foto is overgenomen uit Bedrijvigheid in Brainport Park.


Statcounter